ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 11 Став 1. Тачка 6 Одлуке о оснивању Аграрног фонда града Источно Сарајево (Сл.Гл. Града Источно Сарајево 6/19) и чланова 8-16 Статута Аграрног фонда града Источно Сарајево, Управни одбор Аграрног фонда града Источно Сарајево на сједници одржаној дана 15.05.2019. године донио је:

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Опште одредбе

Члан 1.

Пословником о раду Управног одбора Аграрног фонда града Источно Сарајево (у даљем тексту Пословник и Управни одбор) утврђују се:

–           права и дужности чланова Управног одбора,
–           сазивање и рад на сједницама,
–           доношење одлука на сједницама,
–           одржавање реда на сједницама, вођење записника,
–           друга питања у вези са радом Управног одбора.

Члан 2.

Сједницама, поред чланова Управног одбора могу присуствовати Директор Аграрног фонда и друга правно заинтересована лица.

Одредбе овог Пословника обавезне су за чланове Управног одбора и друга лица која присуствују сједницама.

Права и дужности чланова Управног одбора

Члан 3.

Управни одбор на конститутивној сједници из својих редова бира предсједника.

Члан 4.

Чланови Управног одбора имају право и дужност да присуствују сједницама Управног одбора и да учествују у њиховом раду и одлучивању. Чланови Управног одбора остварују своја права и дужности у складу са Рјешењем  о  именовању, Статутом Аграрног фонда и Законом.

Члан 5.

Чланови Управног одбора дужни су чувати пословну тајну за коју су сазнали учествујући у раду Управног одбора.

Члан 6.

Чланове Управног одбора  именује и разрјешава Оснивач на период од 4 (четири ) године. Члану Управног одбора мандат може престати и прије истека рока од 4 (четири) године и то:

–           на лични захтјев,
–           опозивом од стране Оснивача.

Члан 7.

У вршењу функције предсједник Управног одбора:

–           сазива сједнице Управног одбора,
–           стара се о остваривању права и дужности чланова Управног одбора,
–           покреће иницијативе на разматрање појединих питања из надлежности Управног одбора,
–           обавља и друге послове које му Управни  одбор стави у задатак.

Сазивање сједница Управног одбора

Члан 8.

Сједнице Управног одбора сазива предсједник најмање 3 (три) дана прије одржавања сједнице. У изузетним случајевима сједница се може заказати по хитном поступку.

Члан 9.

Предсједник је дужан сазвати сједницу Управног одбора када то затражи Директор или два члана Управног одбора.

Члан 10.

Уз позив за сједницу члановима Управног одбора се доставља приједлог дневног реда и материјали који су предмет разматрања.

Члан 11.

Ако члан Управног одбора из објективних разлога не може присуствовати сједници дужан је да о томе обавијести Предсједника Управног одбора или директора најкасније 2 (два) дана прије одржавања сједнице.

Рад сједницe

Члан 12.

Сједнице Управног одбора су јавне. Сједницама Управног одбора могу присуствовати и представници јавног информисања, с тим што се јавност може искључити када се расправља о тачки која представља пословну тајну.

Члан 13.

Управни одбор ради на сједницама које се одржавају једном мјесечно. Прије почетка сједнице Предсједник Управног одбора констатује присутност чланова.

Члан 14.

Сједницу отвара и њеним радом руководи Предсједник Управног одбора. У случају одсутности предсједника његову функцију врши један од чланова Управног одбора, изабран на тој сједници.

Члан 15.

Предсједник Управног одбора предлаже дневни ред за сједницу, а на такав приједлог чланови и Директор имају право предложити измјене и допуне. О предложеном дневном реду чланови се изјашњавају гласањем, а усвајају га надполовичном већином присутних чланова.

Члан 16.

Након усвајања дневног реда прелази се на разматрање поједиих питања по утврђеном дневном реду. Уводно излагање о појединим тачкама дневног реда, уколико за тим постоји потреба, подноси Директор или друго лице које одреди Директор.

Члан 17.

Члан Управног одбора учествује у раду сједнице по редослиједу јављања и добија ријеч од предсједника. Члан Управног одбора који жели да укаже на повреду одредаба овог Пословника, Закона или другог прописа може добити ријеч чим је затражи без обзира на утврђени редослијед јављања и дискусију.

Предсједник Управог одбора се стара да члан Управног одбора добије одговор на постављено питање као и потребно објашњење о питањима о којима треба да се изјасни.

Одлучивање

Члан 18.

Управни одбор доноси одлуке ако су присутна најмање два члана.

Управни одбор доноси одлуке већином присутних чланова ако Статутом није другачије одлучено.

У случају једнаке подјеле гласова, глас предсједника је одлучујући.

Члан 19.

Управни обор одлучује јавним гласањем.

Изузетно од претходног става Управни одбор одлучује тајним гласањем ако је то утврђено и то захтјева већина чланова Управног одбора.

Члан 20.

Након завршетка дискусије предсједник Управог одбора ставља приједлог на гласање.

Члан 21.

Члан Управног одбора не може гласати у Управном одбору када се одлучује о:

–           ослобађању од обавеза и одговорности тог члана,
–           признавању погодности члана Управног одбора на рачун Аграрног фонда и утврђивању захтјева који Аграрни фонд има у односу на тог члана,
–           закључивању уговора са тим чланом Управног одбора по одлуци Оснивача,
–           покретању или одустајању од спора према том члану,
–           у случају када члан Управног одбора има интерес супротан интересу Аграрног фонда.

Одржавање реда, одлагање и прекид сједнице и вођење записника

Члан 22.

О одржавању реда на сједници стара се Предсједник Управног одбора.

Члан 23.

Лица која нису чланови Управног одбора, а присуствују сједници дужна су да се придржавају дневног реда у раду сједнице.

Члан 24.

О раду сједнице Управног одбора води се записник. Записник садржи податке о раду сједнице и то:

–           редни број сједнице, датум и мјесто одржавања,
–           број присутних чланова Управног одбора,
–           остала присутна лица,
–           дневни ред,
–           имена учесника у расправи и садржај дискусије,
–           донесене одлуке и закључке о свакој тачки дневног реда са резултатима гласања,
–           потпис предсједника и записичара.

Члан 25.

Записник води лице које одреди Управни одбор на приједлог Директора.

Извод из записника се доставља члановима управног одбора на верификацију на првој сљедећој сједници Управног одбора. Чланови Управног одбора могу остварити увид у записник и уколико сматрају да њихова дискусија није вјеродостојна расправи по одређеној тачки дневног реда, исту могу ауторизовати, што остаје као прилог записнику.

Члан 26.

 Све одлуке донесене на сједници Управног одбора потписује Предсједник, а о њиховом извршењу стара се директор.

У случају немогућности извршења одлука Директор је дужан да обавијести Управни одбор на наредној сједници.

Записник и остали материјали са сједнице се чувају у архиви Аграрног фонда.

Члан 27.

Чланови Управног одбора, за свој рад у Управном одбору, имају право на накнаду у складу са Законом и Одлуком Оснивача.

Завршне одредбе

Члан 28.

На питања која нису регулисана овим Пословником примјењиваће се одредбе Закона и Статута Аграрног фонда.

Члан 29.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Аграрног фонда.

Број: 2/2019.
Датум:__15.05.2019.

ПРЕДСЈЕДНИК  УПРАВНОГ ОДБОРА

Share