СТАТУТ

На основу члана 17 Закона о јавним службама (Службени гласник Републике Српске бр 68/07; 109/12) и члана 11 стaв 1. тачка Одлуке о оснивању Аграрног фонда Града Источно Сарајево (Службени гласник Града Источно Сарајевo 8/19), Управни одбор Аграрног фонда Града Источно Сарајево на сједници одржаној дана 15.05. 2019. год. донио је:

СТАТУТ АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом се у складу са Законом, уређују сљедећа питања: назив и сједиште Фонда, правни положај, дјелатност ,планирање рада и развоја, стицање и распоређивање средстава, органи Фонда, надзор над радом Фонда, јавност рада и пословна тајна, општи акти и и друга питања од значаја за рад Фонда.

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ФОНДА

Члан 2.

 Фонд ће пословати под називом „Аграрни фонд Града Источно Сарајево“. Сједиште Фонда је у Источном Сарајеву, у улици Стефана Немање бр. 14.

III ДЈЕЛАТНОСТ ФОНДА

Члан 3.

Дјелатности Фонда су:

64.20. Дјелатност финансијских холдинг друштава

64.30.Трустови, фондови и слични финансијски субјекти

64.99. Остале финансијске услужне дјелатности осим осигурања и Пензијских фондова, д.н.

84.13. Регулисање и допринос успјешном пословању привреде

82.99. Остале пословне помоћне дјелатности, д.н.

Члан 4.

 Фонд у обављању регистроване дјелатности, усмјерава активности на остваривање следећих циљева и задатака:

-организовање, развој и унапређење пољопривреде на подручју Града Источно Сарајево,
– рурални развој на подручју Града Источно Сарајево,
– прикупљање, распоређивање и усмјеравање средстава,
– подстицање, помоћ и повезивање разних облика производне сарадње између лица која се баве пољопривредом.

Члан 5.

Фонд има службени печат и штамбиљ.

Фонд у правном саобраћају користи печат који има облик круга, пречника 35mm, у којем је у концентричним круговима исписан на српском језику латиничним и ћириличним писмом његов правни назив и сједиште.

Фонд има мањи печат пречника 20mm за потребе плаћања и овјеравања рачуноводствене и друге документације гдје је због прописаних образаца ограничен простор за величину печата.

У централном дијелу се налази скраћени назив Фонда, а око њега у концентричним круговима , исписан на српском језику, латиничним и ћириличним писмом пуни назив и сједиште.

Начин употребе, чување и заштиту печата одређује директор.

Штамбиљ је правоугаоног облика, дужине 65mm и ширине 35mm, у коме је исписан пуни назив и сједиште Фонда са рубрикама предвиђеним за датум пријема, број протокола и број прилога уз примљену службену пошту.

Штамбиљ је исписан на српском језику, ћириличним и латичним писмом.

IV ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 6.

Фонд има својство правног лица.

Фонд послује у своје име и за свој рачун.

Фонд у промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун самостално и без ограничења, а за обавезе створене у правном домету одговара својом цјелокупном имовином.

Оснивач за обавезе Фонда одговара до висине својихн средстава које је усмјерио из буџета за пословање Фонда.

V ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА

Члан 7.

Органи фонда су: Управни одбор и директор. Директор и запослени у фонду не могу бити чланови Управног одбора.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 8.

Управни одбор Фонда има предсједника и два члана.

Управни одбор Фонда именује и разрјешава Скупштина Града на приједлог Градоначелника, након проведеног поступка јавне конкуренције.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, с тим што чланови могу бити разријешени дужности и прије истека мандата у случајевима прописаним Одлуком о оснивању Фонда и овим Статутом.

Члан 9.

Управни одбор им сљедећа права и дужности:

 1. Доноси Статут,
 2. Одлучује о пословању Фонда,
 3. Разматра и усваја Извјештај о пословању и годишњи брачун,
 4. Доноси Програм рада и финансијски план
 5. Одлучује о коришћењу средстава, у сладу са Законом и Статутом Фонда,
 6. Врши друге послове утврђене Актом о оснивању и Статутом.

Члан 10.

Критеријуми за именовање чланова Управног одбора су сљедећи:

–           Висока (ВИИ степен) или виша (ВИ степен) стручна спрема,
–           Познавање проблематике у дјелатности којом се бави правни субјект,
–           Познавање садржаја и начина рада органа управљања,
–           Доказани резултати рада на ранијим пословима.

Члан 11.

Мандат чланова Управног одбора траје четири (4) године, а по истеку мандата могу бити поново именовани.

Директор и запослени у Фонду не могу бити члаови Управног одбора.

Предсједник Управног одбора дужан је да сазове сједницу на захтјев директора или најмање два члана Управног одбора.

На првој конститутивној сједници чланови Управног одбора из својих редова бирају предсједника и његовог замјеника.

Члан 12.

Управни одбор одлучује на сједницама које се одржавају на основу указане потребе, а најмање једном мјесечно. Управни одбор пуноправно одлучује, ако сједници присуствују најмање два (2) члана.

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.

У изузетним случајевима које треба хитно ријешити, Управни одбор може донијети одлуку писменим изјашњавањем чланова, телефонски или кориштењем других теничких средстава, ако се томе не противи ни један члан Управног одбора.

Члан 13.

Критеријуми за разрјешење чланова Управног одбора су сљедећи:

–           истек мандата на који су именовани,
–           неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и Програма рада од стране Скупштине Града,
–           пословање правног субјекта са финансијским губитком,
–           неоправдани изостанак са узастопно три(3) сједнице,
–           оставка већине чланова Управног одбора,
–           нередовно одржавање сједница Управног одбора.

Члан 14.

Чланови Управног одбора за свој рад имају право на накнаду.

Висину накнаде и начин исплате утврђује директор Фонда својом одлуком у складу са важећим прописима.

Члан 15.

Начин рада Управног одбора ближе се уређује Пословником о раду Управног одбора, који доноси Управни одбор.

Члан 16.

Надзор над законитошћу рада Фонда врши надлежни орган управе, у складу са Законом о актима оснивача.

ДИРЕКТОР

Члан 17.

Директора на основу претходно проведеног поступка јавне конкуренције и приједлога Комисије за избор, именује Скупштина града.

Мандат директора траје четири године, и по истеку мандата може бит поново именован у складу са процедуром и критеријумиманпредвиђеним овом Одлуком.

Директор може бити разријешен дужности и прије истека мандата у случајевима прописаним Одлуком о оснивању Фонда и овим Статутом.

Директор и запослени у Фонду не могу бити чланови Управног одбора.

Члан 18.

Директор има сљедећа права и дужности:

 1. представља и заступа Фонд без ограничења,
 2. организује и руководи радом Фонда,
 3. предлаже акте које доноси Управни одбор,
 4. извршава одлуке Управног одбора и предузима мјере за њихово спровођење, стара се и одговара за законитост рада и коришћење и располагање имовином Фонда,
 5. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.

Члан 19.

Директор Фондаје дужан да рад Фонда учини доступним јавности путем средстава јавног информисања.

Директор може у оквиру својих овлашћења дати другим лицима пуномоћ за закључивање одређених врста уговора, као и предузимање других јавних радњи.

У случају одсутности или спријечености дуже од тридест (30) дана Фонд заступа радник кога овласти директор Фонда.

Члан 20.

Критеријуми за именовање директора су сљедећи:

–           висока стручна спрема(VII степен),
–           потребно стручно звање из дјелатности којом се бави правни субјект,
–           најмање пет година радног искуства у струци,
–           посједовање руководних и организационих способности,
–           доказани резултати и успјеси у обављању ранијих послова, програм рада.

Члан 21.

Директора разрјешава Скупштина Града у сљедећим случајевима:

–           истек мандата на који је именован,
–           неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада од стране Скупштине Град,
–           пословаје правног субјекта са финансијским губитком.

Члан 22.

Директор Фонда је обавезан да обустави од извршења општи акт Фонда за који сматра да је супротан Закону или другом пропису и да о томе без одлагања обавијести орган који је донио тај акт.

Ако орган који је донио општи акт из претходног става овог члана не услади исти са прописима у року од 30 дана од дана када је примио обавјештење директора да је тај акт обуставио од извршења, директор ће по истеку тог рока, у даљем року од 8 дана покренути поступак за оцјену његове законитости.

До доношења одлуке надлежног органа предметни акт се не примјењује.

Члан 23.

На приједлог директора Управни одбор до краја текуће године, уз сагласност Оснивача доноси Програм рада за наредну годину и Извјештај о раду за протеклу годину.

VI ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА

Члан 24.

У складу са Статутом, обављање појединих стручних послова из своје надлежности, Фонд може повјерити другим правним лицима уз сагласност Оснивача.

VII ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 25.

Фонд обезбјеђује реализацију Програма развоја и унапређења пољопривреде и руралног развоја на подручју Града Источно Сарајево, као и реализацију осталих развојних планова и аката Града који се односе на дјелатност Фонда.

VIII СРЕДСТВА ФОНДА

Члан 26.

Средства за рад Фонда обезбјеђује Оснивач у буџету.

Средства за рад Фонда обезбјеђују се поред буџета оснивача и из буџета Републике Српске, приступних фондова Европске уније, донација, спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица, прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности и других извора у складу са законом.

IX УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДА

Члан 27.

Унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста утврђује Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Управни одбор Фонда на приједлог директора фонда.

Актом из претходног става овог члана утврђују се критерији и услови за обављање послова и радни задатака, као и број извршилаца у Фонду.

X ЗАПОСЛЕНИ У ФОНДУ

Члан 28.

Права, обавезе и одговорности запослених у Фонду прецизније се отврђују Уговором о раду, у складу са Законом.

О остваривању права, обавеза и одговорности запослених одлучује Директор у складу са прописима, овим Статутом и другим актима Фонда.

XI ОПШТА АКТА ФОНДА

Члан 29.

Општа акта Фонда су Статут, Правилник и друга општа акта.

Статут је општи акт Фонда, којим се ближе одређује дјелокруг рада и унутрашња организација Агенције, надлежност органа, заступање и представљање, права, обавезе и одговорности запослених, начин организовања послова и друга питања од значаја за радФонда и доноси се уз преходно прибављену сагласност Оснивача.

XII ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА НА РАД ФОНДА

Члан 30.

У сладу са Законом и Одлуком о оснивању Фонда, Оснивач путем својих органа даје сагласност на Статут Фонда, именује и разрјешава директора и чланове Управног одбора, даје сагласност на годишњи Програм рада и Правилнике, финансијски план Фонда, разматра и усваја годишњи Извјештај о пословању и годишњи обрачун и даје сагласност на акт о сисстематизацији радних мјеста.

Члан 31.

Надзор над законитошћу рада и пословања Фонда врши надлежни орган управе, у складу са Законом о актима Оснивача.

XIII ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 32.

Рад Фонда је јаван.

Јавност се обезбјеђује информисањем  путем средстава јавног информисања и на друге погодне начине.

Податке и обавјештења о раду Фонда даје Директор или лица које он овласти.

Члан 33.

 Као пословна тајна могу се сматрати документа и информације које је Управни одбор посебном одлуком утврдио као повјерљива.

Пословном тајном не могу се сматрати документа и подаци који се по Закону сматрају јавним без обзира на одлуку Управног одбора.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Статут Фонда , као и његове измјене и допуне доноси Управни одбор Фонда, уз сагласност Оснивача.

Члан 35.

Овај Статут ступа на снагу након ступања на снагу Рјешења којим Оснивач даје сагласност на исти.

Број:____________

Дана:_______________2019. Године.

 Предсједник Управног одбора:

Share