ЈАВНИ ПОЗИВ за помоћ пољопривредним произвођачима у случају настанка штете у ванредним ситуацијима

Број: 386/20

Датум: 19. 08. 2020. године

На основу плана и програма утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источног Сарајева за 2020.годину и Правилника о програму утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источног Сарајева намијењених за подршку индувидуалним пољопривредним произвођачима са територије града Источно Сарајево бр.25.05/20 и члана 25.статута Аграрног фонда града Источно Сарајево бр. 1/19 , директор расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

За помоћ пољопривредним произвођачима у случају настанка штете у ванредним ситуацијима.

I

Додјела подстицајних средстава са циљем ублажавања посљедица изазваних пандемијом вируса COVID 19.

II

Износ средстава која су одобрена су 10.000 КМ.

III

Права на аплицирање за додјелу подстицајних средстава по јавном позиву имају привредна друштва организована као ДОО и самостални предузетници.

IV

Потенцијални апликанти јавног позива дефинисани у тачки III овог јавног позива, морају да испуне сљедеће услове:

а ) Општи услови

 1. Да су регистровани и обављају дјелатности на подручју града Источно Сарајево;
 2. Да су регистровани у дјелатности најмање 24 мјесеца прије објаве Јавног позива за додјелу       подстицајних средстава; 
 3. Да имају најмање 18 радника укључујући и власника;
 4. Да нису користили средства за суфинансирање из других извора најмање 12 мјесеци прије објаве јавног позива за додјелу подстицајних средстава;
 5. Да су у последње двије године пословали са позитивним финансијским резултатом;

б ) Посебни услови

Поред пријаве за добијање новчаног подстицаја ( пријаве доступне на сајту Аграрног фонда града Источно Сарајево) за учешће на јавном позиву потребно је доставити :

 1. Рјешење о регистрацији од надлежног органа;
 2. Потврда о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ број);
 3. Увјерење о регистрацији ПДВ –а;
 4. Потврда о измиреном ПДВ – у;
 5. Списак пријављених радника издат од стране Пореске управе за минимално 18 радника укључујући и власника;
 6. Доказ да предузеће није имало блокаду жиро рачуна у последњих 6 мјесеци, до дана подношења пријаве;
 7. Увјерење да предузеће није у поступку стечаја, ликвидације или принудног поравнања;
 8. Изјава подносиоца пријаве, потписана и овјерена од стране надлежних органа, да предузеће неће покренути поступак стечаја, ликвидације или принудног поравнања;
 9. Увјерење од Основног суда да се не води кривични поступак против одговорног лица;
 10. Завршне рачуне из предходне двије године;
 11. Изјава подносиоца пријаве, потписана и овјерена од стране надлежног органа, да није користио подстицајна средства у последњих 12 мјесеци.
 12. Попуњен пословно – развојни план

Сви приложени документи морају бити оргинали или овјерене копије не старије од три мјесеца.

По потреби Комисија за оцјену има право затражити додатну документацију и образложење.

V

Захтјеви ће се подносити на прописаном обрасцу АФ-ИП са пратећом документацијом. Захтјеви са неопходним, припадајућим документима подносиће се лично у канцеларији Аграрног фонда града Источно Сарајево или путем поште на адресу: Аграрни фонд Града Источно Сарајево, Стефана Немање 14, 71123 Источно Ново Сарајево, са назнаком за : Јавни позив за помоћ пољопривредним произвођачима у случају настанка штете у ванредним ситуацијима.

VI

Аграрни фонд града Источно Сарајево задржава право тражења додатних услова, документације и спровођења радњи релевантних за одлучивање о појединачним захтјевима у циљу доказивања испуњености услова за добијање средстава.

Оцјењивање пристиглих пријава по расписаном Јавном позиву вршиће Комисија за оцјену коју ће именовати директор. Комисија за оцјену ће на основу достављене документације и дефинисаних критеријума формирати ранг-листу. Првопласирани са ранг листе ће добити цјелокупан износ подстицајних средстава. Резултат Јавног позива биће објављени на огласној табли и интернет страници Аграрног фонда града Источно Сарајево након чега ће бити остављен рок од 7 дана за евентуалне приговоре подносилаца захтјева.

Уговором ће бити дефинисани посебни услови коришћења предмета подршке.

VII

Аграрни фонд града Источно Сарајево са одабраним корисником закључује уговор којим се детаљно регулишу права и обавезе потписника уговора.

Одабрани корисник је дужан намјенски користити подстицајна средства те иста оправдати валидном документацијом.

VIII

Јавни позив ће бити објављен у Независним новинама и на веб страници Аграрног фонда града Источно Сарајево (www.afis.ba). Пријаве са потребном документацијом доставити у сједиште Фонда или доставити путем поште на адресу: Аграрни фоннд града Источно Сарајево, Стефана Немање 14, 71123 Источно Ново Сарајево, са назнаком „Пријава за Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за помоћ пољопривредним произвођачима у случају настанка штете у ванредним ситуацијима-НЕ ОТВАРАТИ“. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

IX

 Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити путем телефона :057/230-799 или на e-mail: agrarnifond@gradistocnosarajevo.net.

Share