AFIS Software

Programska rješenja za sve Vaše potrebe
Unaprijedite svoje poslovanje s našim softverom za administrativno finansijsko poslovanje, dizajniranim da vam pruži potpunu kontrolu nad svim aspektima vašeg finansijskog upravljanja.

AFIS MODULI
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Modul finansijskog knjigovodstva predstavlja skup podataka koji odražava finansijsko poslovanje pravnog lica.

Modul omogućuje vođenje kompletnog finansijskog knjigovodstva jednog ili više preduzeća, bez obzira na djelatnost, veličinu preduzeća i obim knjiženja. Obuhvata glavnu knjigu, salda-konta, kupce-dobavljače, dugovanja, potraživanja, povezane stavke, generisanje izvještaja kao što su bilans stanja, bilans uspjeha i bilans po organizacionim jedinicama.

U svakom trenutku je moguće dobiti presjek  poslovanja klinike kako na najvišem nivou tako i po organizacionim jedinicama. Modul za finansijsko knjigovodstvo može da se koristi samostalno ili zajedno sa drugim programima iz porodice A-FIS. U slučaju da se program koristi u paketu sa drugim programima omogućena je automatizacija knjiženja dokumenata kao što su izlazni računi, knjižne obavijesti, izdatnice, primke i drugi. Ovo smanjuje mogućnost greške i eliminiše potrebu za ponovnim knjiženjem naloga u finansijskom knjigovodstvu.

Funkcije modula su:

* ANALITIKA KUPACA DOBAVLJAČA,

* SALDA-KONTI,

* OTVORENE STAVKE,

* BILANSI STANJA I USPJEHA,

* BILANSI PO MJESTU TROŠKA,

* KARTICE KONTA I KOMITENATA,

* BRUTO BILANS,

* SVI POTREBNI IZVJEŠTAJI (IOS, DUGOVANJA, POTRAŽIVANJA,…) ORGANIZACIONIM JEDINICAMA.

FAKTURISANJE

Modul za fakturisanje omogućuje fakturisanje za ambulantne i bolničke pacijenate.

Modul je automatizovan za generisanje zbirnih faktura u vremenskom periodu ili za generisanje pojedinačnih faktura pacijentu prema istoriji bolesti ili matičnom listu. Vrijednosti medicinskih usluga su utvrđene prema bodovnom principu. Na osnovu vrijednosti boda generiše se cijena usluge. Modul je integrisan sa finansijskim  knjigovodstvom. Generisane fakture u fakturnoj službi putem naloga za knjiženje se automatski prenose u finansijsko  knjigovodstvo. U modulu fakturisanja postoji mogućnost kako unosa novih podataka tako i ažuriranje već unesenih podataka.  Fakturna služba obavezno vrši kontrolu svih podataka u saradnji sa medicinskim osobljem sa odjeljenja i tek nakon toga pristupa generisanju fakture ili zahtijevanih finansijskih izvještaja. Modul omogućava generisanje i drugih vrsta dokumenta kao što su opomene i predračuni, knjižne obavijesti i sl.

BLAGAJNA

Blagajničko poslovanje sastoji se u primanju, čuvanju i izdavanju gotovog novca i ostalih vrijednosti.

Blagajna je služba koja obavlja novčana primanja i plaćanja. U zavisnosti od vrste djelatnosti preduzeća, veličine i broja zaposlenih kod poslodavca, određuje se  vrsta i obim poslova blagajnika. U skladu sa tim blagajničko poslovanje najčešće obuhvata poslove primanja, čuvanja, vršenja uplata i isplata u gotovom novcu, primanje, čuvanje i izdavanje ostalih vrijednosti, podizanje novca sa žiro računa za isplate koje treba da se vrše, polaganje gotovine na žiro račun iznad iznosa određenog kao blagajnički maksimum, vođenje evidencija o primanju, izdavanju i stanju gotovog novca i ostalih vrijednosti, vođenje blagajničke evidencije o primanju i izdavanju gotovog novca i ostalih vrijednosti, kao i ostale evidencije potrebne za vođenje blagajničkog poslovanja.

KADROVI I PLATE

Modul kadrovske evidencije je prilagođen poslovima kadrovske službe evidentira podatke vezane za radnika i radno mjesto. 

Funkcije modula su:

* OSNOVNI PODACI O RADNIKU

* PODACI O ŠKOLOVANJU

* PODACI O SPECIJALIZACIJAMA / SUBSPECIJALIZACIJAMA

* PODACI O PRETHODNIM ZAPOSLENJIMA

* PODACI O PROMJENAMA RADNOG MJESTA UNUTAR USTANOVE

* OBRAČUN RADNOG STAŽA

* LISTINZI RADNIKA PO SVIM PARAMETRIMA

 Modul za obračun plata omogućava potpuni elektronski obračun plate na osnovu podataka iz kadrovske evidencije, posebnih ugovora o plati i mjesečnog obračunaradnih sati koji se dostavlja službi za obračun plata. Način obračuna primanja i doprinosa je programabilan i spreman za implementaciju Kolektivnog ugovora oradu u zdravstvu, kao i aktuelnih izmjena prema zakonu o porez u na dohodak. Izračun plate se vrši na osnovu neto zarada zaposlenika, bilo definisane koeficijentom i osnovicom, bilo definisanom fiksnom platom.

Funkcije modula su:

* OTVARANJE OBRAČUNA SA PODACIMA O MJESEČNOJ SATNICI, MINIMALNOJ  PLATI I OSNOVICI

* UNOS MJESEČNIH SATNICA ZA RADNIKA, STIMULACIJA, DEŽURSTAVA…

* AUTOMATSKI OBRAČUN PRIMANJA, BOLOVANJA, POREZA I DOPRINOSA

* AUTOMATSKI OBRAČUN OBUSTAVA

* ZATVARANJE OBRAČUNA

* SVE VRSTE ISPISA NA OSNOVU PLATE, SPECIFIKACIJA, VIRMANA

* DP OBRAZAC

* OBRAZAC M4

* REGRES

* AUTOMATSKO KNJIŽENJE PLATE U GLAVNU KNJIGU

MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO APOTEKE

Program omogućava vođenje robno-materijalnih i materijalnih promjena lijekova i sanitetskog materijala.

Omogućava se vođenje stanja više robnih i/ili materijalnih skladišta kao npr. materijala za koje se tereti ustanova, doniranih lijekova, lijekova na teret zavoda i slično sa posebnim vođenjem stanja na različitim lokacijama npr. centralne apoteke, kliničkih/ odjeljenjskih apoteka i priručnih apoteka. Lijekovi se mogu voditi po generičkom nazivu, proizvođačkom nazivu, obliku i dozi kao i slobodno grupisati.

Funkcije modula su:

* ULAZI DOBAVLJAČA, POVRATI DOBAVLJAČIMA, KNJIŽNE OBAVJESTI

* POČETNE INVENTURE

* POPISI, POPISNE LISTE, VIŠKOVI, MANJKOVI

* MEĐUSKLADIŠNICE

* IZLAZ NA ORGANIZACIONU JEDINICU

* IZLAZ NA PACIJENTA

* OPIS

* DETALJNI I SUMARNI IZVJEŠTAJI PO SVIM ULAZNIM PARAMERIMA

* DETALJNI I SUMARNI IZVJEŠTAJI PO SVIM IZLAZNIM PARAMERIMA

* LAGER LISTE, ROBNE I MATERIJALNE KARTICE

* TREBOVANJA IZMEĐU CENTRALNE, KLINIČKIH, ODJELJENSKIH I PRIRUČNIH APOTEKA

* AUTOMATSKI PRENOSI NA OSNOVU TREBOVANJA

* KRITIČNE ZALIHE I AUTOMATSKA TREBOVANJA NA OSNOVU KRITIČNIH ZALIHA

* AUTOMATSKO KNJIŽENJE U GLAVNU KNJIGU 

ROBNO-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Modul za robno-materijalno knjigovodstvo obuhvata evidenciju nabavki opreme u magacin i izdavanja opreme iz magacina te ostalih roba koje se nabavljaju za potrebe preduzeća kao i  raspored osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Podijeljen je u dva dijela koja su međusobno povezana. 

PRVI DIO MODULA odnosi se na naturalno i vrijednosno praćenje svih nabavki opreme,izdavanje opreme prema organizacionim jedinicama te prenosnicama izmedju skladišta magacina. Skladišta su podijeljena prema vrsti opreme koja se nabavlja u magacin radi lakšeg praćenja stanja i kretanja opreme (posebno se to odnosi na osnovna sredstva i sitan inventar) ili proizvoljno prema potrebama preduzeća.

Evidentiranje nabavke opreme vrše se prema komitentima za određeno skladište dok se zaduživanjem organizacionih jedinica vrši se izdavanje opreme iz magacina po prosječnim cijenama. Dokumentom prenosa se vrši prenos opreme iz jednog skladišta u drugo. 

Knjiženje dokumenata vrši se automatski u modul finansija po prethodno utvrđenoj šemi knjiženja. 

DRUGI DIO MODULA odnosi se na evidenciju, raspored i praćenje otpisane vrijednosti osnovnih sredstava i sitnog inventara. Sadrži više vrsta dokumenata kojima se prate kretanja, promjene i stanje na osnovnih sredstvima i sitnom inventaru (nabavke, donacije, prenosi, promjene vrijednosti, razlike,  itd.). Svaku promjenu osnovnog sredstva prati automatska amortizacija. Obračun amortizacije vrši se periodično za tri mjeseca, polugodišnje, devet mjeseci, godišnje ili po potrebi korisnika. 

Evidencija nabavki osnovnih sredstava vrši se preuzimanjem prethodno evidentiranog dokumenta nabavke iz prvog dijela modula (izdavanje opreme iz skladišta na organizacionu jedinicu) i raspoređivanjem osnovnog sredstva ili sitnog inventara na prostorije. Svaka nova nabavka prati novi inventarni broj jedinstven za određeno osnovno sredstvo pri čemu je šifrarnik osnovnih sredstava vezan za šifrarnik opreme u magacinu.

U okviru modula je i evidencija inventure koja se prati dokumenatima u kojima se evidentiraju razlike po inventuri sa potrebnim izvještajima. Modul takođe sadrži sve izvještaje koji su potrebni za promjena stanja opreme u magacinu (lager lista, kartica stanja opreme, pregled zaduženja po komitentima, pregled troškova po org. jedinicama …) kao i praćenje promjena stanja osnovnih sredstava u na organizacionim jedinicama prema odjeljenjima, prostorijama, inventurnim brojevima, kontima, amortizacionim grupama itd.

MODUL NABAVA I JAVNA NABAVA

Modul Nabava i Javna nabava koji je kreiran specifično za praćenje ugovora zdravstvenih ustanova od početka do kraja nabavke (od trebovanja do isporuke robe na odjel). Obuhvata kreiranje ugovora JN, praćenje realizacije ugovora po više ograničenja (trajanju ugovora, ukupne vrijednosti ugovora, vrijednosti po lotovima, po količinama). Sadrži elektronsko trebovanje roba i usluga, obradu trebovanja, kontrolu realizacije, kreiranja narudžbenice prema dobavljaču, isporuke robe od dobavljača i isporuku robe prema odjelu  po trebovanju. Povezan sa modulom robno-materijalno knjigovodstvo.

MODUL PROIZVODNJE

Modul služi za evidentiranje proizvodnih procesa, prije svega za bolničku kuhinju a onda i za ostale vrste proizivodnje gotovih proizvoda (mašinske, stolarske proizvode u vlastitoj režiji itd.). Sastavni je dio aplikacije „Materijalno knjigovodstvo“, te su na taj način svi šifrarnici objedinjeni.

U glavnom izborniku ovog modula nalaze se :

Registar normativa – podaci o prijavama kvara/zahtjevima za odabranu organizacionu jedinicu.

Plan i realizacija proizvodnje – obrada dostavljenih zahtjevnica sa drugih odjeljenja, priprema i proizvodnja gotovih proizvoda te praćenje distribucije gotovih proizvoda do odredišta.

Registar normativa je šifarnik artikala koji u sebi ima pored osnovnih i ostalih podataka još i mogućnost kreiranja normativa/sastavnice kod izrade gotovih proizvoda.

Kreiranje normativa se vrši tako što se poslije unosa osnovnih i ostalih podataka o artiklu odabere tab Normativa te se dodavanjem drugih artikala formira normativ, koristeći navigacijski panel u okviru ovog tab-a za kreiranje, brisanje i štampu normativa.Unos stavki normativa je jednostavan i sastoji se od unosa šifre artikla i količine artikla ili jedinične mjere pakovanja koji treba da bude dio normativa.

Plan i realizacija proizvodnje je opcija kojom se obrađuju dostavljene zahtjevnice sa drugih odjeljenja, priprema i proizvodnja gotovih proizvoda te prati distribucije gotovih proizvoda do odredišta.

Proizvodnja počinje kreiranjem plana za određeni period u kome se unose podaci org. jedinice koja proizvodi gotove proizvode,  grupe proizvodnje (Jelovnik) te period za koji se pravi plan.Zatim se unose stavke plana za svaki dan određen periodom plana odn. generička oznaka,  normativi/artikli za generičku oznaku, vrstu isporuke, te količina koja se planira ili jedinične mjere pakovanja koji treba da bude dio plana za vrstu isporuke generičke oznake.

MANAGEMENT MODUL

Američki institut za certificiranje računovođa (AICPA) definiše računovodstvo kao “vještinu evidentiranja, klasificiranja i sumiranja u značajnom obimu i u novčanom pogledu, transakcija i događaja koji su, ili barem djelimično, finansijskog karaktera, te objašnjavanje tako dobijenih rezultata.Računovodstvo koje se zasniva na izvještavanju za osobe koje su unutar poslovne organizacije (firme, kompanije) naziva se menadžersko računovodstvo a koristi se za prikupljanje informacija za zaposlenike, menadžere, vlasnike i revizore. 

Cilj ovakvih izvještaja je informisanje zainteresovanih korisnika o finansijskom položaju preduzeća kao i o uspješnosti poslovanja kao značajnim podlogama za donošenje poslovnih odluka. Te poslovne odluke gotovo uvijek zahtijevaju procjenu sposobnosti nekog preduzeća da generiše buduće novčane tokove. Korisnici finansijskih izvještaja mogu lakše da procijene tu sposobnost ako imaju na raspolaganju podatke o finansijkom položaju preduzeća, uspješnosti njegovog poslovanja i profitabilnošću kao i promjenama gotovinskih tokova. Informisati korisnike znači prezentirati im sve relevantne i istovremeno pouzdane računovodstvene informacije u obliku i sadržaju prepoznatljivom i razumljivom osobama  kojima su namijenjeni.

DMS (Sistem za upravljanje dokumentima)

DMS (Document Management System) je sistem za upravljanje poslovnom dokumentacijom kreiran za zdravstvene ustanove koji prati životni ciklus svakog dokumenta. Svaki dokument se unosi u sistem, tako da se dalja razmjena i upravljanje obavlja elektronskim putem. Cilj DMS sistema je ušteda vremena i novca.

Primjena DMS sistema ne zavisi od veličine nekog preduzeća ili organizacije, već od složenosti poslovnih procesa i količine papirne dokumentacije kojom preduzeće/zdravstvena ustanova svakodnevno upravlja.

Treba Vam pomoć?

Razgovarajmo o Vašem sljedećem projektu